LAAKKOFSI UUMMATAA A JECHUUN SIIF MAALI?

 DAYS TO COUNT! 

Odeeffannoon lakkoofsa uummataa irraa sassaabamu dhimmoota baay’ee murteessa. 

 

Isaan keessaa baay’ee barbaachisoon:

Gumaacha maallaqaa

Odeeffannoon lakkoofsa uummataa waggaa waggaan gara doolaara biliyoona $589 (doolaara biliyoona $15 hawaasa Mineessotaaf ramadamu dabalatee) mootummaa federaalaa irra gara uummata biyyattiitti akka ramadamuuf ajaja. Hir’inni nama tokkoo lakkoofsa uummataa irraa waggoota kurnan dhufaniif hir’ina doolara  $15,000 misooma oola. , maddoota eegumsa daa’immanii, suphaa fayyadama uummataa, eegumsa fayyaa fi kanneen biro irratti fida. 

 

Bakka bu’ummaa

Lakkoofsi uummataa hamma bakka bu’insaa naannoon tokko mana maree  bakka bu’ootaa Ameerikaa keessaa ni murteessa. Akkasumas hamma filannoo aanaa fi mootummaa naannoo ni murteessa. Kuni agarsiiftuu akkaataa qabeenyi naannoleef itti raabsamuti.

 

Karoora

Lakkoofsi uummataa warra dhimma daandii, manneen barnootaa, hospitaalota, giddugaleeyyii buleeyyii, akkasumas  tajaajila balaa tasaa irratti karoora murtee kennitootaa ni gargaara. 

 

Daldala

Lakkofsi uummataa haala ramaddii warshaa fi kuusaalee, qacarrii hojjattootaa fi qorannoo gabaa irratti dhimmoota daldalaan walqabatan hojjachuuf ni gargaara.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
BlackCensusTbl-Logo-01.jpg

© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix

BECOUTEDMN