top of page

AKKAMIIN LAKKOOFSI UUMMATAA

ISIN HIRMAACHISA?

BeCounted-Website-STANDUP-24.png

 DAYS TO COUNT! 

  • Lakkofsi uummataa haala ramaddii warshaa fi kuusaalee, qacarrii hojjattootaa fi qorannoo gabaa irratti dhimmoota daldalaan walqabatan hojjachuuf ni gargaara.

  • Lakkoofsi uummataa hamma bakka bu’insaa naannoon tokko mana maree  bakka bu’ootaa Ameerikaa keessaa ni murteessa. Akkasumas hamma filannoo aanaa fi mootummaa naannoo ni murteessa. Kuni agarsiiftuu akkaataa qabeenyi naannoleef itti raabsamuti.

bottom of page