BeCounted-Website-STANDUP-24.png

 DAYS TO COUNT! 

GAAFFIILEE YEROO

HEDDUU GAAFATAMAN

Gaaffilee akkamiitu guca lakkoofsa uummataa irra jira?


Gaafileen maqaa, umrii, saala fi sanyii miseensa maatii hammata.
Ani yoon godaanaa ta’ee hoo?


Lakkoofsi uummataa bara 1790 irraa eegalee warra lammiis ta’ee warra lammii hin taane qixuma ilaala. Akkataa heera mootummaa Ameerikaatti bakka bu’iinsi kongiresummaa naannoo lakkoofsa uummata naannichaa irratti hundaa’a; kanaafuu namni kamuu naannoo jiru keessatti lakkaawamuu qaba (14ffaa Waliigaltee 14ffaa, kutaa 2ffaa). Tajaajiloota deeggarsa godaantotaaf taasifamuuf, marsariitiiwwan armaan gadii daawwadhaa: City of Mpls, Office of Immigrant & Refugee Affairs: www.minneapolismn.gov/ncr/oira/ Immigrant Law Center of Minnesota: www.ilcm.org Volunteer Lawyers Network: www.vlnmn.org/clinics/immigration Tajaajiloota seeraa, Godaantota yeroo gabaabaa fi tajaajiloota seeraa kan biroo: Pillsbury United Communities - Brian Coyle 420 15th Ave. S, Minneapolis, MN 55454 (612) 338-5282 Pillsbury United Communities - Waite House 2323 11th Ave. S, Minneapolis, MN 55404 (612) 673-6103 Pillsbury House Theatre 3501 Chicago Ave. S, Minneapolis, MN, 55407 (612) 824-0708
Gucicha guutuuf gargaarsi yoo na barbaachise hoo?


Marsariitii keenya daawwadhaa; kan deeggarsa hawaasaa kennan ni jiru. Tajaajila hiikkaa afaaniis ni argattu.
Yoon ani mana hin qabu ta’e yookiin hiryaa yookiin fira bira yeroof Kanaan jiraadhu ta’ehoo?


Hanga Eebla 01, 2020tti bakkuma jiranitti galmaa’u. Yoo kan mana hin qabne taatan immoo bakkuma galgala bultanitti galmooftu.
Namni mana koo keessa jiraatu hunduu gucicha guutuu qabaa?


Gucicha namni tokko qofti akka guutu barbaadame, garuu namoonni manicha keessa jiraatan hunduu galmaa’uu qabu.
Odeeffannoon waa’ee koo warra ICE bira ni qaqqabaa?


Lakki. The FBI, IRS, ICE fi qaamni seeraa biroon mirga odeeffannoo kana argachuu hin qaban. Icitii hirmaattotaa baasanii qaama dhimmi hin ilaallanneef kennuun hidhaa hana waggaa shanii yookiin $250,000 nama adabsiisa. Hojjattoonni lakkoofsa uummataas seera kana jireenya ofiif jedhanii kabaju. Waan kana qaamni to’atus seeraan ramadama
“Nuti keessummootaaf karra hin bannu”


Yoo gucicha guuttanii deebiftan, hojjattoonni lakkoofsa uummataa qe’ee keessan hin dhufan. Lakkooftonni lakkoofsa uummaataa kan qe’ee keessan dhufan yoo isin gucicha guuttanii hin deebifne qofaadha.