top of page

LAAKKOFSI UUMMATAA MAALI?

BeCounted-Website-STANDUP-24.png

 DAYS TO COUNT! 

Lakkoofsi uummataa bakka mootummaan uummata biyya isaa itti lakkaa’udha. Waliigalteen Lakkoofsa uummataa Bitootessa 01, 1790  pirezidaantii Geaorge Washingtoniin  fi kan biroon mallattaa’e. Guyyaan filannoos Hagayya 2 ture. Hooggansa daayireektara mootummaa naannoo, Thomas Jefferson, jalatti lakkoofsi uummataa naannolee 13 dabalatee kutaalee akka Keentukee, Maayin, Veermoont, fi Tennessee keessatti gaggeeffama.

LAAKKOFSI UUMMATAA A

JECHUUN SIIF MAALI?

Odeeffannoon lakkoofsa uummataa irraa sassaabamu dhimmoota baay’ee murteessa. 

 

Isaan keessaa baay’ee barbaachisoon:

Gumaacha maallaqaa

Odeeffannoon lakkoofsa uummataa waggaa waggaan gara doolaara biliyoona $589 (doolaara biliyoona $15 hawaasa Mineessotaaf ramadamu dabalatee) mootummaa federaalaa irra gara uummata biyyattiitti akka ramadamuuf ajaja. Hir’inni nama tokkoo lakkoofsa uummataa irraa waggoota kurnan dhufaniif hir’ina doolara  $15,000 misooma oola. , maddoota eegumsa daa’immanii, suphaa fayyadama uummataa, eegumsa fayyaa fi kanneen biro irratti fida. 

 

Bakka bu’ummaa

Lakkoofsi uummataa hamma bakka bu’insaa naannoon tokko mana maree  bakka bu’ootaa Ameerikaa keessaa ni murteessa. Akkasumas hamma filannoo aanaa fi mootummaa naannoo ni murteessa. Kuni agarsiiftuu akkaataa qabeenyi naannoleef itti raabsamuti.

 

Karoora

Lakkoofsi uummataa warra dhimma daandii, manneen barnootaa, hospitaalota, giddugaleeyyii buleeyyii, akkasumas  tajaajila balaa tasaa irratti karoora murtee kennitootaa ni gargaara. 

 

Daldala

Lakkofsi uummataa haala ramaddii warshaa fi kuusaalee, qacarrii hojjattootaa fi qorannoo gabaa irratti dhimmoota daldalaan walqabatan hojjachuuf ni gargaara.

LAAKKOFSI UUMMATAA

ODEEFFANNOOWWAN AKKAMII QABAATA?

BeCounted-Website-censusform-19.png

Kaayyoon lakkoofsa uummataa tokkoon tokkoo namoota Ameerikaa keessa Eebla 01, 2020 jiraatanii lakkaa’uudha. Gucni lakkoofsa uummataas gara qe’ee jiraattotaatti iimeeliin ergama. Namoonni mana keessa jiraatan kamuu lakkaa’amuu qabu.

YOO GUCICHA GUUTTUU

BAATTAN MAALTU TA'A?

Lakkoofsi uummataa jiraachuu keenya mirkaneessa. Lakkoofsi uummataa jiraachuu  keenya mirkaneessa. Yoo lakkaa’amuu baattan mul’achuu hin dandeessan. Isin hin mul’anne jechuun immoo tajaajiloota muraasatu hawaasa naannoo sanaaf ramadama. Hirmaannaan keessan lakkoofsa uummataa keessatti murteessaadha. Isin ni murteessitu. 

bottom of page