• Yeroo namni kamuu guca lakkoofsa uummataa guute, qaamni dhimma magaalaa karoorsu, gaggeessitoonni hawaasaa, namoonni filaman hunduu haawasichi maal akka fedhu ni hubatu.

  • Karoora barnootaa yeroo dheeraa kan akka manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fi deeggaraawwan walqabatoo

  • Guca lakkoofsa uummataa guutuun fedhii ofii, fedhii maatii ofii kan akka eegumsa fayyaa, mana jireenyaa gatii madaalawaa, deeggarsa daa’immanii fi kanneen biro eegsifachuudha. ​​

  • Jiraachuu eegumsa fayyaa madaalawwa kan daa’immanii fi maatii 

  • Jiraachuu hojii fi fedhii human hojii 

  • Mana jireenyaa fuulduraa fi fedhiiwwan hawaasaa kan biro 

MAALIIF MURTEESSAA TA'E?

 DAYS TO COUNT! 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
BlackCensusTbl-Logo-01.jpg

© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix

BECOUTEDMN