ISIN MUURTEESSITOOTA!

 DAYS TO COUNT! 

Lakkoofsi uummataa jiraachuu keenya mirkaneessa. Lakkoofsi uummataa jiraachuu  keenya mirkaneessa. Yoo lakkaa’amuu baattan mul’achuu hin dandeessan. Isin hin mul’anne jechuun immoo tajaajiloota muraasatu hawaasa naannoo sanaaf ramadama. Hirmaannaan keessan lakkoofsa uummataa keessatti murteessaadha. Isin ni murteessitu!

 

Guca lakkoofsa uummataa guutuuf marsariitii daawwadhaa: Guca lakkoofsa uummataa: www.census.gov

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
BlackCensusTbl-Logo-01.jpg

© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix

BECOUTEDMN